PRIVACY

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

PRIVACYVERKLARING

De vakantiehoeve OSCAAR met adres Litterveldstraat 7, 8680 Koekelare is eigenaar van website www.oscaar.be

Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van vakantiewoning gepubliceerd staan.

Wij dragen dragen zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

BESCHERMING VAN JE PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VERWERKER

Vakantiehoeve OSCAAR is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.oscaar.been verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kan de website www.oscaar.bevrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de vakantiehoeve OSCAAR en verhuurprijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zal vakantiehoeve Oscaar deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die vakantiehoeve Oscaar verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de eigenaars van vakantiehoeve Oscaar. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Vakantiehoeve Oscaar geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat vakantiehoeve Oscaar persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar vakantiehoeve Oscaar mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Vakantiehoeve Oscaar verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Categorie 1 (website) De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).
Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

DOEL VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Categorie 1 Het verzorgen en verbeteren van www.oscaar.be en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Oscaar.be om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 2 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
Categorie 3 Het boeken van de vakantiehoeve OSCAAR of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
Categorie 4,5,6,7 Het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond je expliciete en voorafgaande toestemming. Het boeken van de vakantiehoeve OSCAAR of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
Categorie 8 Je contacteren in kader van het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van vakantiehoeve OSCAAR om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 9 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vakantiehoeve OSCAAR om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 10 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vakantiehoeve OSCAAR om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 11 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van de vakantiehoeve OSCAAR om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 12 Het boeken van vakantiehoeve Oscaar of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

OVER VERWIJDERING VAN COOKIES

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

TOELATING VOOR VERWERKING

Als vakantiehoeve Oscaar jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal vakantiehoeve Oscaar jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

DUUR VAN DE VERWERKING

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

TOEGANG TOT GEGEVENS

Vakantiehoeve Oscaar geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Vakantiehoeve Oscaar verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

JE RECHTEN

Recht op toegang en inzage  Je hebt het recht de gegevens die vakantiehoeve Oscaar over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van vakantiehoeve Oscaar verwijderd worden.
Recht op correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan vakantiehoeve Oscaar.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Als je de communicatie van Oscaar.be niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven op de mailings via unsubscribe of per e-mail (info@oscaar.be) of per brief (vakantiehoeve Oscaar, Litterveldstraat 7, 8680 Koekelare) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.
Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons op volgend e-mailadres: info@oscaar.be of per brief (vakantiehoeve Oscaar, Litterveldstraat 7, 8680 Koekelare) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Recht van vrije gegevensoverdracht 

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@oscaar.be.
Recht om klacht in te dienen Indien je een klacht hebt, vragen wij om ons rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail naar info@oscaar.be, per post naar Litterveldstraat 7, 8680 Koekelare. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan je bezorgdheid omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

BEVEILIGING

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de www.oscaar.bevanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

COPYRIGHT

Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van www.oscaar.be

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze Website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze Website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: feb 2020